»
M
E
N
U
«Aktivity
28. Září 2009

Cílem aktivity je vytvoření Centra talentů pro mimořádně nadané děti v oblastech matematiky, fyziky a informatiky, jehož součástí bude i poradenské a speciálně-pedagogické centrum pro jejich učitele.

Centrum se bude zabývá těmito činnostmi:

 • matematické hry a zajímavosti z matematiky
 • vývoj matematického myšlení a historie matematiky
 • „druhé čtení fyziky“ a řešení obtížnějších úloh
 • prohloubená příprava mimořádně nadaných žáků základních a středních škol
 • základy programování a využití pro řešení problémů z matematiky, fyziky a techniky
 • zajímavé přednášky z matematiky, fyziky a informatiky
 • korespondenční škola pro práci se žáky mimořádně nadanými v matematice a fyzice
 • projekty vycházející z reality, tvorba fyzikálních a matematických modelů
 • tematické dny směřující k učiteli, který chce pracovat s mimořádně nadanými žáky
Kontakt
27. Září 2009

Kontaktní spojení:

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta UHK

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové
sídlo fakulty: Nám. svobody 301, Hradec Králové

tel.: 493 331 115, e-mail: ivana.hudcova@uhk.cz

Ivana Hudcová
koordinátorka projektů financovaných z ESF

Cíle projektu
27. Září 2009

Obecným cílem je zlepšování rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zjišťování mimořádného nadání žáků prostřednictvím školského poradenského zařízení, sledování průběhu vzdělávání a poskytování se školou podporu žákovi (i zákonnému zástupci). K tomu je třeba působit nejen přímo pro samotné žáky, ale poskytnout vhodnou metodickou pomoc i jejich učitelům a vhodné náměty pro jejich přímou pedagogickou činnost.

Jako specifické cíle si vytýkáme:

 • Rozvoj a uplatňování pedagogických metoda a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělání i pro žáky s větším zájmem o matematiku, fyziku a informatiku
 • Rozvoj poradenství a speciálně-pedagogických služeb

Cílů chceme dosáhnout realizací tematických seminářů a vznikem poradenského a speciálně-pedagogického centra – Centra Talentů. Centrum talentů bude systematicky pracovat s mimořádně nadanými žáky a poskytovat odborné rady jak jejich učitelům, tak i zákonným zástupcům.

Základní informace
27. Září 2009

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2

Název projektu: Centrum talentů II

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 08. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 07. 2010

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vyhledávání žáků ZŠ a SŠ s dobrými předpoklady ke studiu matematiky (MA) a fyziky (FY) s vhodným vztahem k informatice (IN) jako prostředku získávání nových poznatků. Tyto žáky chceme podpořit v jejich zájmu vhodnou mimoškolní činností, dát jim příležitost své zájmy tvořivě rozvíjet a umožnit jim samostatné a řízené studium.

Cíle dosáhneme vytvořením Centra talentů a jeho

 • přednáškovou činností pro zájemce
 • seminárními pracemi při setkání zájemců na katedrách UHK
 • rozvojem e-learningové metody práce a elektronického kontaktu se žáky ZŠ a SŠ
 • tvořivými projekty, v nichž dojde ke komplexnímu využití fyzikální problematiky, matematického modelování a počítačového zpracování, včetně prezentace  výstupů na seminářích
 • uspořádáním tématických setkání učitelů jako metodické přípravy na zájmovou činnost s mimořádně nadanými žáky

Plánovaná aktivita bude realizována pracovníky kateder FY, MA, IN UHK, jejich doktorandy, případně zvanými přednášejícími z jiných institucí.

UHK – Centrum talentů
19. Září 2009

Projektový tým Centra talentů MFI připravil pro školní rok 2009/10 pro zájemce o fyziku z řad středoškolské mládeže a pro vyučující fyziky přednášky, pracovní semináře (dílny, workshopy, laboratoře, práci s osobním počítačem) a řadu dalších činností.

Do nabídky byly  zařazeny přednášky zpravidla v rozsahu 2-3 vyučovací hodiny (po dohodě lze některé přednášky prodloužit)  a fyzikální laboratorní praktikum (jedno nebo více dvouhodinových setkání v laboratoři na Katedře fyziky PdF UHK)

Nabídka přednášek z fyziky
19. Září 2009

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

 • Fyzika a zeměpis – co se musí učitel a žák naučit ze zeměpisu nazpaměť,  ve fyzice si to vypočítá.
 • Kosmonautika a život běžného člověka – co přinášejí výsledky kosmického výzkumu pro praktický život moderního člověka
 • Grafické metody při řešení fyzikálních problémových situací – ukazuje se, jak lze použít různých grafických metod při řešení situací, které jsou nad možnosti matematických dovedností žáka základní nebo střední školy

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

 • Historie měření a měřicích přístrojů – na vybraných oblastech fyziky s praktickými aplikacemi se ukazují metody měření a přístrojového vybavení v běžném životě a v technické praxi
 • Zrod a rozvoj speciální teorie relativity – vznik speciální teorie relativity a důsledky zejména pro mechaniku, smysl Lorentzových transformací a důsledky (dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí).

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., PhD.

 • Byl jsem v letním táboře NASA – každým rokem organizuje organizace NASA letní školu pro vybrané zájemce z řad středoškoláků a jejich učitelů fyziky; této akce se několikrát zúčastnili i čeští studenti.
 • Biomechanika – fyzikální pohledy na sport – tělesná výchova a sport obsahují řadu činností, které lze fyzikálně popsat a určit nejen nebezpečí, jež sportovcům hrozí, ale zabývat se i hranicemi lidských možností

Ing. Karol Radocha, PhD.

 • Laboratorní praktikum z elektřiny a elektroniky – vybrané experimenty z laboratorního praktika transformované do středoškolské úrovně jako praktikum z fyziky pro zájemce o studium fyziky

Miroslav Ouhrabka, CSc.

 • Jak meteorologové předpovídají počasí a proč se při tom někdy zmýlí – fyzikální charakteristiky zemské atmosféry a některé fyzikální modely jejích změn, prognóza vývoje počasí složitosti v terénu České republiky
 • Fyzikální zajímavosti v živé přírodě – základy biofyziky a vytváření fyzikálních modelů z oblasti rostlin a živočichů (konkrétní situace a jejich analýza)

Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.

 • Historie elektrického osvětlení – od Edisonovy uhlíkové žárovky až k modernímu osvětlení – přednáška doprovázená konkrétními ukázkami a fyzikálními pokusy
 • Stojaté elektromagnetické vlnění – experimentální souprava a pokusy, vedoucí k pochopení základních vlastností stojatých elektromagnetických vln a jejich aplikací

RNDr. Daniel Jezera

 • Laboratorní praktikum – experimenty řízené a vyhodnocované počítačem – vybrané fyzikální experimenty transformované do středoškolské úrovně jako praktikum pro zájemce o studium fyziky a o praktické aplikace informatiky.

RNDr. Jan Kříž, PhD.

 • Byli jsme na EUSO – EUSO – European Union of Science Olympiad = Evropská unie přírodovědných olympiád) pořádá každým rokem soutěž pro žáky ve věku 14-16 let z evropských zemí, kde se soutěží v řešení komplexních úloh, obsahujících poznatky z fyziky, chemie a biologie.

PhDr. Michal Musílek, PhD.

 • Fyzikální pojem energie a jeho použití nejen ve výuce fyziky – vysvětluje se pojem energie, jeho druhy, odvození vztahů, které jsou přijatelné pro žáky základních a středních škol a ukazují se možná využití energetické metody pro řešení obtížnějších úloh a praktických situací

Doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

 • Matematické a fyzikální modely – ukazuje se prakticky, jak použít matematických poznatků pro řešení situací, kde selhávají metody středoškolské matematiky a fyziky a musí nastoupit derivace a integrály

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz