»
M
E
N
U
«Cíle projektu

Obecným cílem je zlepšování rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zjišťování mimořádného nadání žáků prostřednictvím školského poradenského zařízení, sledování průběhu vzdělávání a poskytování se školou podporu žákovi (i zákonnému zástupci). K tomu je třeba působit nejen přímo pro samotné žáky, ale poskytnout vhodnou metodickou pomoc i jejich učitelům a vhodné náměty pro jejich přímou pedagogickou činnost.

Jako specifické cíle si vytýkáme:

  • Rozvoj a uplatňování pedagogických metoda a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělání i pro žáky s větším zájmem o matematiku, fyziku a informatiku
  • Rozvoj poradenství a speciálně-pedagogických služeb

Cílů chceme dosáhnout realizací tematických seminářů a vznikem poradenského a speciálně-pedagogického centra – Centra Talentů. Centrum talentů bude systematicky pracovat s mimořádně nadanými žáky a poskytovat odborné rady jak jejich učitelům, tak i zákonným zástupcům.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz